Haberlerde büyük şüphe

Haberlerde büyük şüphe

28 Ocak 2019 Pazartesi  |   Günlük

teyit.org’un yürüttüğü saha çalışmasının raporu “Medya Kullanımı ve Haber Tüketimi: Güven, Doğrulama, Siyasi Kutuplaşmalar” yayımlandı. 

Araştırma tasarımının Gülin Çavuş, İpek Şencan, İstatistik Atölyesi, Onur Kalkan, Selin Yıldız; veri analizinin Onur Kalkan; tasarımının Işık Evirgen ve redaksiyonun Ali Osman Arabacı tarafından yapıldığı rapor Türkiye’de medyayı ilgilendiren birçok konunun ele alındığı büyük çaplı bir araştırmanın ürünü olarak ortaya çıktı. 

Rapor, Türkiye’de medya kullanımı ve algısı üzerine yapılmış temel araştırmalardan biri olması dileği ile oldukça geniş bir yelpazede veriye dayalı bilgi ortaya koyuyor. 

Araştırma boyunca amaçlananlar şöyle; 

- Türkiye’de medya araçlarının ve haber kaynaklarının kullanım trendlerine yönelik bilgi üretmek; haber takibine ve haber takip etmekten kaçınma davranışlarına yönelik tespitler yapmak, 

- Kullanıcıların haber medyasına, farklı medya ortamlarına ve haber kaynaklarına yönelik güven seviyelerine dair ölçümler yapmak, güven seviyelerindeki farklılaşmalara dair öncül analizler yaparak toplumsal farklılaşmaları ele almak, 

- Haberlerin doğruluğundan şüphe duyma davranışına yönelik göstergeler üretmek, 

- Özellikle sosyal medya kullanımındaki paylaşım yapma, endişe duyma ve kapalılık eğilimlerine dair tespitler yapmak, 

- Doğrulama yapma davranışı ve yöntemlerine dair bilgi üretmek; medya kullanım ve algısına dair toplumsal farklılaşmaların politik bir bağlamı olup olmadığına yönelik gözlemlerde bulunmak. 

Ankete dayalı araştırma tekniğinin kullanıldığı çalışmada, Türkiye genelini temsil edecek şekilde bin 500 kişi ile görüşmeler yapıldı. Uygulanan anket, Türkiye’deki medya kullanıcılarının takip ettikleri medya araçlarını, haber türlerini, haberleri hangi kaynaklardan ne sıklıkla takip ettiklerini, haber kaynaklarına ne kadar güvendiklerini, haber paylaşma, haberlerin doğruluğundan şüphe duyma ve bunların doğruluğunu kontrol etme davranışlarını ortaya koymaya yönelik sorulardan oluşuyor. 

- Kullanıcılar interneti sosyal medya erişimi için tercih ediyor 

- Katılımcıların yüzde 97,7’si günlük olarak internete bağlandığını ifade ederken, yüzde 91,5’i internete bağlanırken araç olarak en çok telefonu tercih ettiğini belirtti. 

- Kullanıcıların internet kullanma amaçlarının başında sosyal medya geliyor. Bunu sırasıyla haber almak / bilgi edinmek, eğitim ya da oyun oynamak için kullandığını belirten katılımcılar takip ediyor. 

- 50 yaş ve üzeri katılımcıların neredeyse yarısının interneti haber veya bilgi almak amacıyla hiç kullanmadıklarını belirtmesi, araştırmanın ortaya koyduğu dikkat çekici sonuçlardan. Bu oranın yaş azaldıkça düştüğü de görülebiliyor. 

- Haberleri takip etmemenin en büyük nedeni zaman bulamamak 

Raporun ‘Medya ve Haber Kullanımı’ bölümünde haber takip alışkanlıklarıyla ilgili veriler kullanıcıların yüzde 91,5’inin haberleri ve gündemi takip ettiğini gösteriyor. Haberleri takip etmeyenlerin büyük çoğunluğunu ise 20 yaş altı ve 50 yaş üstü grup oluşturuyor. 

Katılımcıların haberleri takip etmeme nedenlerinin başında yüzde 26 oranıyla zaman bulamamak geliyor. Yalan / yanlış haberlerin olması ve haberlerin doğruluğuna güvenmeme ise en sık görülen diğer nedenlerden. 

Kullanıcılar haber kaynağı olarak en sık WhatsApp ve Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarını tercih ediyor. Bunu sosyal medya platformları, çevrimiçi medya ve haber uygulamaları ile görsel medya (TV kanalları) takip ediyor. Basılı medya kaynaklarının kullanımının oldukça düşük olduğu ise dikkat çekici sonuçlardan. 

Sosyal medya platformlarını kullanım sıklığına göre haber takip durumları incelendiğinde Facebook’u kullanan katılımcıların yarıdan fazlası haberleri de oradan takip ettiğini belirtiyor. Instagram kullanıcılarına bakıldığında ise bu platformdan haber takip etmeyenlerin oranının takip edenlere kıyasla daha fazla olduğu görülüyor. Twitter kullananlar ise haberi, platform üzerinden daha yoğun takip ediyor. 

En çok takip edilen haber türlerine bakıldığında ise ‘Politika’ ve ‘Spor’ haberlerinin başta olduğunu görüyoruz. ‘Sağlık’ ve ‘Bilim’ haberleri ise yakın oranlarla gün içinde az takip edilen haberler olarak belirtiliyor. 

Katılımcıların internet kullanımı arttıkça şüphecilikleri de artıyor 

Araştırmanın ‘Medya ve Haber Güveni’ bölümünde güven ve güvenilirlik kavramları ele alınırken bu kavramlarla ilgili veriler okuyucuya sunuluyor. 

Araştırmada, bireylerin haber medyasına duyduğu çok boyutlu güvenin oldukça düşük olduğu bulgusu 2013 Edelman Güven Barometresi Raporu ve Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü Dijital Haberler Raporu 2018 verileriyle karşılaştırılarak sunuluyor.

Mesajlaşma uygulamaları, sosyal medya, çevrimiçi medya ve haber uygulamaları, görsel medya, basılı medya mecraları güven oranları bazında ayrı ayrı incelendiğinde de habere güven / güvensizlik dağılımının birbirine yakın olduğu gözlemleniyor. 

Araştırmada habere güvenin eğitim, yaş, medya araçları kullanım alışkanlıkları ve siyasi görüş ile ilişkisi de inceleniyor. Bu doğrultuda eğitim seviyesi yükseldikçe habere olan güvenin azaldığı görülüyor. İnternete dayalı tüm platformlarda ise 20 yaş altı grubun medyaya duyduğu güven 40 yaş üstü grubun duyduğu güvenden yüksek. Kullanıcılardan alınan cevaplardan medya aracını kullandıkça o medya aracına daha çok güvendikleri ya da güvendikleri medya araçlarını daha sık kullandıkları anlaşılabiliyor. 

Katılımcıların üçte biri okuduğu haberden daha sık şüphe ediyor 

Örneklemin geneline bakıldığında katılımcıların sadece yüzde 36,4’ü şüpheciliği yüksek bireylerden (ankete “her zaman” ve “sık sık” cevabını verenlerden) oluşuyor. Bu kişiler şüphe duyma nedenlerini haberlerde her türlü görüşe eşit mesafede yaklaşılmaması ve haberlerin kaynağa / veriye dayalı bilgi içermemesi olarak iki ana nedende topluyor.

Şüphecilik davranışının medya ortamlarına göre de farklılık gösterdiği görülebiliyor. Basılı ve görsel medya kullanımı arttıkça şüphecilik azalırken, internet kullanımı arttıkça şüpheciliğin de arttığını söylemek mümkün. 

Sol ve merkez solun habere güveni daha düşük 

Raporun ‘Siyasi Görüş ve Kutuplaşmalar’ bölümünde siyasi görüşler çerçevesinde farklılaşan grupların birbirleriyle oluşturduğu yakınlaşmalar ve uzaklaşmalara yer veriliyor. Raporda siyasi görüş tanımı Türkiye’de ideoloji ve tanımlamaların geçişliliği sebebiyle araştırmaya katılan bireylere bırakıldı ve toplamda (Muhafazakâr ,Liberal, Laik, İslamcı, Türk Milliyetçisi, Sosyalist, Demokrat, Kürt Milliyetçisi, Atatürkçü, Ülkücü, Kemalist, Ulusalcı, Sosyal Demokrat olmak üzere) 13 grup tanımlandı. 

Sonuçlara göre sol ve merkez solda medya ve habere olan güvenin, sağ ve merkez sağa göre daha düşük olduğu görülebiliyor. Sosyalist, Kürt Milliyetçisi, Sosyal Demokrat, Ulusalcı, Liberal ve Laik gruplar kendilerini “medya ve habere güveni düşük” olarak tanımlıyor. Muhafazakâr, İslamcı, Ülkücü gruplar ise tüm gruplardan daha yüksek medya ve haber güvenine sahip.

(Pelin Furuncı, teyit.org)

Yazının devamını okumak için tıklayın